DARE TO DREAM

Wednesday, October 28, 2015

44 WASIAT SHAIKH ABDUL WAHAB BABUSALAM LANGKAT MEDAN

Related Posts with Thumbnails
Selawat ke atas nabi dan keluarganya..........

Shaikh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Naqsyabandi, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besilam (Babussalam), adalah seorang wali Allah yang banyak memiliki kekeramatan. Beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 H bertepatan dengan tanggal 28 September 1811 M. Tempat kelahiran beliau bernama Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Ayahandanya bernama Abdul Manap bin M.Yasin bin H.Abdullah bin Edek, suku Tembusai. Ibundanya bernama Arbaiyah binti Datuk Dagi binti Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim, kepenuhan (Riau). Beliau wafat pada tanggal 21 jumadil Awal 1345 H bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1926 M.


Sebelum meninggal dunia Syekh Abdul Wahab sempat menulis wasiat yang terdiri dari 44 pasal. Wasiat ini ditujukan kepada anak cucunya, baik anak kandung maupun anak murid. Beliau berpesan kepada anak cucunya untuk menyimpan buku wasiat ini dan sering-sering membacanya, seminggu sekali, atau sebulan sekali dan sekurang-kurangnya setahun sekali, serta diamalkan segala apa yang tersebut didalamnya.
Menurut wasiatnya itu kalau sering-sering dibaca dan kemudian diamalkan segala yang termaktub didalamnya, mudah-mudahan beroleh martabat yang tinggi, kemuliaan yang besar dan kekayaan dunia dan akhirat. Naskah asli dari wasiat itu berbunyi sebagai berikut :

Alhamdulillah Al-Lazi Afdholana 'Ala Katsiri 'Ubbadihi Tafdhila. Washsholatu Wassalamu 'Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyan Warosula, Wa alihi Wa Ashabihi Hadiyan Wa Nashiran. Amin, Mutalazimaini daiman Abada. Amma Ba'du, maka masa hijrah Nabi kita Muhammad saw 1300 dan kepada 13 hari bulan Muharram makbul dan kepada hari jum'at jam 2.00, masa itulah saya Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi Asy-Syazili bin Abd.Manaf, Tanah Putih bin Yasin bin Al-Haj Abdullah Tambusai, membuat surat wasiat ini kepada anak dan cucu saya laki-laki atau perempuan, sama ada anak kandung atau anak murid.

Maka hendaklah taruh surat wasiat ini satu surat satu orang dan baca se jum'at sekali, atau sebulan sekali. Dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan serta amalkan seperti yang tersebut di dalam wasiat ini, supaya dapat martabat yang tinggi dan kemuliaan yang besar dan kaya dunia akhirat.

Dan adalah wasiatku ini 44 wasiat. Dan lagi hai sekalian anak cucuku, sekali-kali jangan kamu permudah -mudah dan jangan kamu peringan-ringan wasiatku ini, karena wasiatku ini datang daripada Allah dan Rasul dan guru-guru yang pilihan. Dan lagi telah kuterima kebajikan wasiat ini sedikit-dikit dan tetapi belum habis aku terima kebajikannya, sebab taqshir daripada aku, karena tiada habis aku kerjakan seperti yang tersebut didalam wasiat ini. Dan barangsiapa mengerjakan sekalian wasiat ini tak dapat tiada dapat kebajikan sekaliannya dunia akhirat.
 1. Wasiat yang pertama, hendaklah kamu sekalian masygul dengan menuntut ilmu Quran dan kitab kepada guru-guru yang mursyid dan rendahkan dirimu kepada guru-guru kamu. Dan perbuat apa-apa yang disuruhkan, jangan bertangguh-tangguh. Dan banyak-banyak bersedekah kepadanya. Dan i'tikadkan diri kamu itu hambanya. Dan jika sudah dapat ilmu itu, maka hendaklah kamu ajarkan kepada anak cucuku. Kemudian maka orang yang lain. Dan kasih sayang kamu akan muridmu seperti kasih sayang akan anak cucu kamu. Dan jangan kamu minta upah dan makan gaji sebab mengajar itu. Tetapi pinta upah dan gaji itu kepada Tuhan Yang Esa lagi kaya serta murah, yaitu Allah Ta'ala.
 2. Wasiat kedua, apabila sudah kamu baligh, berakal, hendaklah menerima thariqat Syaziliyah atau thariqat Naqsyabandiah, supaya sejalan kamu dengan aku.
 3. Wasiat yang ketiga, jangan kamu berniaga sendiri, tetapi hendaklah berserikat. Dan jika hendak mencari nafkah, hendaklah dengan jalan tulang gega (dengan tenaga sendiri), seperti berhuma dana berladang dan menjadi amil. Dan didalam mencari nafkah itu maka hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari supaya segera dapat nafkah. Dan jika dapat ringgit sepuluh maka hendaklah sedekahkan satu dan taruh sembilan. Dan jika dapat dua puluh, sedekahkan dua. Dan jika dapat seratus sedekahkan sepuluh, dan taruh sembilan puluh. Dan apabila cukup nafkah kira-kira setahun maka hendaklah berhenti mencari itu dan duduk beramal ibadat hingga tinggal nafkah kira-kira 40 hari, maka barulah mencari.
 4. Wasiat yang keempat, maka hendaklah kamu berbanyak sedekah sebilang sehari, istimewa pada malam jum'at dan harinya. Dan sekurang-kurangnya sedekah itu 40 duit pada tiap-tiap hari. Dan lagi hendaklah bersedekah ke Mekah pada tiap-tiap tahun.
 5. Wasiat yang kelima, jangan kamu bersahabat dengan orang yang jahil dan orang pasik. Dan jangan bersahabat dengan orang kaya yang bakhil. Tetapi bersahabatlah kamu dengan orang-orang 'alim dan ulama dan shalih-shalih.
 6. Wasiat keenam, jangan kamu hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, seperti hendak menjadi kadhi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta benda banyak-banyak. Dan jangan dibanyakkan memakai pakaian yang harus.
 7. Wasiat yang ketujuh, jangan kamu menuntut ilmu sihir seperti kuat dan kebal dan pemanis dan lainnya, karena sekalian ilmu ada di dalam Al-Quran dan kitab.
 8. Wasiat kedelapan, hendaklah kamu kuat merendahkan diri kepada orang Islam. Dan jangan dengki khianat kepada mereka itu. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan dengan izin syara'.
 9. Wasiat kesembilan, jangan kamu menghinakan diri kepada kafir laknatullah serta makan gaji serta mereka itu. Dan jangan bersahabat dengan mereka itu, melainkan sebab uzur syara'.
 10. Wasiat kesepuluh, hendaklah kamu kuat menolong orang yang kesempitan sehabis-habis ikhtiar sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega, atau bicara atau do'a. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kamu serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan seboleh-bolehnya.
 11. Wasiat yang kesebelas, kekalkan air sembahyang dan puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan.
 12. Wasiat yang kedua belas, jika ada orang berbuat kebajikan kepada kamu barang apa kebajikan, maka hendaklah kamu balas akan kebajikan itu.
 13. Wasiat yang ketiga belas, jika orang dengki khianat kepada kamu, telah dipeliharakan Allah kamu dari padanya, maka hendaklah kamu sabar dan jangan dibalas dan beri nasihat akan dia dengan perkataaan lemah lembut, karena mereka itu orang yang bebal.
 14. Wasiat yang keempat belas, jika kamu hendak beristeri, jangan dipinang orang tinggi bangsa seperti anak datuk-datuk. Dan jangan dipinang anak orang kaya-kaya. Tetapi hendaklah pinang anak orang fakir-fakir dan miskin.
 15. Wasiat yang kelima belas, jika memakai kamu akan pakaian yang lengkap, maka hendaklah ada didalamnya pakaian yang buruk. Dan yang aulanya yang buruk itu sebelah atas.
 16. Wasiat yang keenam belas, jangan disebut kecelaan orang, tetapi hendaklah sembunyikan sehabis-habis sembunyi.
 17. Wasiat yang ketujuh belas, hendaklah sebut-sebut kebajikan orang dan kemuliaannya.
 18. Wasiat yang kedelapan belas, jika datang orang 'alim dan guru-guru kedalam negeri yang tempat kamu itu, istimewa pula khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kamu dahulu datang ziarah kepadanya dari pada orang lain serta beri sedekah kepadanya.
 19. Wasiat yang kesembilan belas, jika pergi kamu kepada suatu negeri atau dusun dan ada didalam negeri itu orang alim dan guru-guru khususnya khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kamu ziarah kepadanya kemudian hendaklah membawa sedekah kepadanya.
 20. Wasiat yang kedua puluh, jika hendak pergi orang alim itu daripada tempat kamu itu atau engkau hendak pergi dari pada tempat itu, maka hendaklah kamu ziarah pula serta memberi sedekah supaya dapat kamu rahmat yang besar.
 21. Wasiat yang kedua puluh satu, sekali-kali jangan kamu kawin dengan janda guru kamu, khususnya guru thariqat. Dan tiada mengapa kawin dengan anak guru, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh membawa adab kepadanya serta jangan engkau wathi akan dia, melainkan kemudian daripada meminta izin. Dan lebihkan olehmu akan dia daripada isterimu yang lain, karena dia anak guru, hal yang boleh dilebihkan.
 22. Wasiat yang kedua puluh dua, hendaklah segala kamu yang laki-laki beristeri berbilang-bilang. Dan sekurang-kurangnya dua, dan yang baiknya empat. Dan jika isterimu tiada mengikut hukum, ceraikan, cari yang lain
 23. Wasiat yang kedua puluh tiga, hendaklah kamu yang perempuan banyak sabar, jika suami kamu beristeri berbilang-bilang. Janganlah mengikut seperti kelakuan perempuan yang jahil, jika suaminya beristeri berbilang, sangat marahnya, dan jika suaminya berzina tiada marah.
 24. Wasiat yang kedua puluh empat, jika ada sanak saudara kamu berhutang atau miskin dan sempit nafkahnya dan kamu lapang nafkah, maka hendaklah kamu beri sedekah sedikit-sedikit seorang supaya sama kamu. Inilah makna kata orang tua-tua, jika kamu kaya maka hendaklah bawa sanak saudara kamu kaya pula, dan jika kamu senang, maka hendaklah berikan senang kamu itu kepada sanak saudara kamu.
 25. Wasiat yang kedua puluh lima, mana-mana sanak saudara kamu yang beroleh martabat dan kesenangan, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendo'akannya supaya boleh kamu bernaung dibawah martabatnya.
 26. Wasiat yang kedua puluh enam, hendaklah kasih akan anak-anak dan sayang akan fakir miskin dan hormat akan orang tua-tua.
 27. Wasiat kedua puluh tujuh, apabila kamu tidur, hendaklah padamkan pelita, jangan dibiarkan terpasang, karena sangat makruh, sebab demikian itu kelakuan kafir Yahudi.
 28. Wasiat yang kedua puluh delapan, jika kiamu hendak bepergian, maka hendaklah ziarah kepada ibu bapa dan kepada guru-guru dan orang saleh-saleh. Minta izin kepada mereka itu serta minta tolong do'akan,dan lagi hendaklah mengeluarkan sedekah supaya dapat lapang.
 29. Wasiat yang kedua puluh sembilan, jangan berasah gigi laki-laki dan perempuan. Dan jangan bertindik telinga jika perempuan, karena yang demikian itu pekerjaan jahiliah.
 30. Wasiat yang ketiga puluh, jangan kuat kasih akan dunia, hanya sekedar hajat. Siapa kuat kasih akan dunia banyak susah badannya dan percintaan hatinya dan sempit dadanya. Siapa benci akan dunia, sentosa badannya dan senang hatinya dan lapang dadanya.
 31. Wasiat yang ketiga puluh satu, hendaklah kasih sayang akan ibu bapa seperti diikut apa kata-katanya dan membuat kebajikan kepada keduanya sehabis-habis ikhtiar. Dan jangan durhaka pada keduanya, seperti tiada mengikut perintah keduanya dan kasar perkataan kepada keduanya dan tiada terbawa adabnya.
 32. Wasiat yang ketiga puluh dua, jika mati kedua ibu bapa kamu atau salah seorang, maka hendaklah kamu kuat-kuat mendoa'akannya pada tiap-tiap sembahyang dan \ziarah pada kuburnya pada tiap-tiap hari jum'at.
 33. Wasiat yang ketiga puluh tiga, hendaklah kuat membuat kebajikan serta dengan yakin kepada guru-guru dan jangan durhaka kepadanya.
 34. Wasiat yang ketiga puluh empat, hendaklah berkasih-kasihan dengan orang sekampung dan jika kafir sekalipun dan jangan berbantah-bantah dan berkelahi de ngan mereka itu.
 35. Wasiat yang ketiga puluh lima, jangan diberi hati kamu mencintai akan maksiat, artinya membuat kejahatan, karena yang demikian itu percintaan hati. Dan jika banyak percintaan hati, membawa kepada kurus badan.
 36. Wasiat yang ketiga puluh enam, jangan kamu jabatkan tangan kamu kepada apa-apa yang haram, karena yang demikian itu mendatangkan bala.
 37. Wasiat yang ketiga puluh tujuh, jika datang bala dan cobaan, maka hendaklah mandi tobat mengambil air sembahyang, dan meminta do'a kepada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak bersedekah kepada fakir dan miskin dan minta tolong do'akan kepada guru-guru dan shalih-shalih karena mereka itu kekasih Allah Ta'ala.
 38. Wasiat yang ketiga puluh delapan, apabila hampir bulan Ramadhan, maka hendaklah selesaikan pekerjaan dunia supaya senang beramal ibadat didalam bulan Ramadhan dan jangan berusaha dan berniaga didalam bulan Ramadhan, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh beramal dan ibadat dan membuat kebajikan siang dan malam, khususnya bertadarus Quran dan bersuluk.
 39. Wasiat yang ketiga puluh sembilan, hendaklah kuat bangun pada waktu sahur, beramal ibadat dan meminta do'a , karena waktu itu tempat do'a yang makbul, khususnya waktu sahur malam jum'at.
 40. Wasiat yang ke empat puluh, hendaklah kuat mendo'akan orang Islam, sama ada hidup atau mati.
 41. Wasiat yang keempat puluh satu, apabila bertambah-tambah harta benda kamu dan bertambah-tambah pangkat derjat kamu, tetapi amal ibadat kamu kurang, maka jangan sekali-kali kamu suka akan yang demikian itu, karena demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi apa faedah harta bertambah-tambah dan umur berkurang-kurang.
 42. Wasiat yang keempat puluh dua, maka hendaklah kamu i'tikadkan dengan hati kamu, bahwasanya Allah Ta'ala ada hampir kamu dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka Ia melihat apa-apa pekerjaan kamu lahir dan batin. Maka janganlah kamu berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, karena Ia senantiasa melihat juga tetapi hendaklah senantiasa kamu memohonkan keridhaan-Nya lahir dan batin. Dan lazimkan olehmu i'tikad ini supaya dapat jannatul 'ajilah artinya sorga yang diatas dunia ini.
 43. Wasiat yang keempat puluh tiga, maka hendaklah kamu ingat bahwa malikal maut datang kepada setiap seorang lima kali dalam sehari semalam, mengabarkan akan kamu bahwa aku akan mengambil nyawa kamu, maka hendaklah kamu ingat apabila sudah sembahyang tiada sampai nyawa kamu kepada sembahyang kedua, demikian selama-lamanya.
 44. Wasiat yang keempat puluh empat, hendaklah kamu kuat mendo'akan hamba yang dha'if ini dan sekurang-kurangnya kamu hadiahkan kepada hamba pada tiap-tiap malam jum'at dibaca fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, atau Yasin sekali pada tiap-tiap malam jum'at atau ayatul Kursi 7 kali dan aku mendo'akan pula kepada kamu sekalian.
Inilah wasiat hamba yang empat puluh empat atas jalan ikhtisar dan hamba harap akan anak cucu hamba akan membuat syarahnya masing-masing dengan kadarnya yang munasabah, supaya tahu dha'ifut thullab wa qashirul fahmi. Wallahu Khairul Hakimin, wa Maqbulus Sailin. Amin.

Demikianlah bunyi wasiat beliau, dengan tidak merobah redaksinya. Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati, bahwa isi wasiat itu sesuai benar dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw. Kita yakin dan percaya apabila wasiat itu kita amalkan, niscaya kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. ( Penulis, H.M.Fahmi El Fuad, adalah cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, Tuan Guru Babussalam).Nor Amran Abdullah 
Timb Presiden
Persatuan Inspirasi Wawasan Kuala Lumpur ( PPM-001-14-13052013) 

EXCO Persatuan Pegawai Kanan Kastam WPKL

Monday, July 6, 2015

BACAAN BEBERAPA AYAT SURAH AL KAHFI HINDARI FITNAH DAJJAL

Assalamualaikum WRH

Selawat ke atas nabi dan keluarganya Ahlul Bait...

Image result for fitnah dajjal
Nabi saw bersabda;”
Barangsiapa yang menghafaz 1-10 ayat dari surah Al-Kahfi di pelihara dan di selamatkannya dari Fitnah Dajjal ‘. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, An-Nasaie)
Dalilnya adalah hadits dari Abu Darda radliallahu `anhu dari Nabi berkata:
“Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat pertama dari surah Al- Kahfi terjaga dari fitnah Dajjal.”
(HR. Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi)
Image result for fitnah dajjal
Pada lafadz Tirmidzi: “Barangsiapa menghafal tiga ayat dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.”
Dia berkata: “Hadits hasan.”
Pada hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abu Darda radliallahu `anhu bahwa Nabi SAW berkata; “Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.”
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dari Qatadah radliallahu `anhu.
Dan pada lafadz Nasai menyatakan:
“Barangsiapa membaca sepuluh ayat (mana saja) dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.”
Hadis daripada Anas bin Malik pula Baginda bersabda:
“Keluar Dajjal daripada Yahudi Asfahan bersamanya 70,000 orang yahudi,”.
Pada hadits yang marfu’ dari Ali bin Abi Thalib:
“Barangsiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at maka ia akan dijaga dari setiap fitnah sampai delapan hari walaupun Dajjal keluar ia akan tetap terjaga dari fitnahnya.”
Tuesday, May 12, 2015

CORETAN TUN MAHATHIR 11 MEI 2015

Assalamualaikum

SELAWAT KE ATAS NABI DAN AHLUL BAIT

Related Posts with Thumbnails 1. Apabila pilihanraya kecil bermula di Rompin dan Permatang Pauh, saya diberitahu oleh penyokong Najib bahawa PRK ini akan membuktikan sokongan kuat kepada Dato Sri. Dakwaan saya yang Najib tidak popular akan meleset.

2. BN akan menang besar di Rompin kerana ini kubu UMNO dan JJ amat popular. Lagipun calon PAS lemah dan PAS mempunyai masalah dalaman.

3. Di Permatang Pauh pula parti lawan berpecah kerana hudud PAS. PAS tidak akan sokong PKR. Azmin Ali pula berhasrat mengalahkan Wan Azizah. Ada kemungkinan BN boleh menang pun.

4. Kejayaan UMNO dan BN dalam kedua-dua PRK akan menunjuk bahawa dakwaan saya Najib tidak disukai ramai adalah salah. Dan Najib boleh dapat kemenangan dalam PRU 14.

5. Saya berada dalam keadaan serba salah. Sebagai ahli UMNO saya hendak BN menang. Tetapi kemenangan akan mengekalkan kepimpinan Najib dalam PRU 14. Dan saya yakin BN pimpinan Najib akan kalah PRU 14.

6. Keputusan PRK di kedua-dua kawasan menunjuk sangkaan penyokong Najib bahawa dakwaan saya yang Najib tidak dapat sokongan ramai lebih tepat dari harapan mereka.

7. Sesungguhnya saya menghadapi dilema sejurus selepas Dato Sri Najib mengambilalih tampuk Kerajaan dari Tun Abdullah. Harapan saya bahawa Najib akan betulkan kesalahan Abdullah tidak menjadi kenyataan.

8. Sebaliknya ia mengekalkan dasar dan tindakan Abdullah. Bukan sahaja jambatan dan landasan berkembar keretapi tidak dilaksana, ia mendokong kononnya liberalisme Abdullah.

9. Dasar luar negara juga ditukar dengan mengutamakan persahabatan dengan kuasa besar seperti AS dan Eropah.

10. Secara tersembunyi ia mengambil penasihat British dan mengguna pakar runding (consultant) luar.

11. Ia gemar mengadakan perhimpunan rakyat upahan yang menatang sepanduk kecil yang dibekal kepada mereka dengan tulisan “I love PM” dan menyanyi lagu “IM4U”. Mereka ini datang kerana dibawa dengan bas dari jauh, diberi makan dan upahan.

12. Untuk mendapat sokongan orang Cina, Najib membelakangkan DEB, mengurangkan tempat dan biasiswa bagi penuntut bumiputra di universiti, dan melayan segala tuntutan parti pembangkang. Dipercayai bahawa dengan slogan “Ah Jib Gor” abang Ajib, orang Cina akan sokongnya.

13. Najib juga percaya bahawa wang tunai adalah raja (cash is king). Jika wang diberi maka rakyat akan sokong dirinya. Maka diperkenalkan BR1M, wang percuma untuk rakyat.

14. Sebelum PRU 13 diarah supaya dikumpul 70,000 orang Cina di Kelang untuk mendengar kempennya. Tak sampai 15,000 yang datang. Mereka tidak hirau ucapan Najib. Najib kalah teruk di sini pada PRU 13.

15. Saya tidak percaya semua ini akan memulihkan sokongan kepada BN. Tetapi sangkaan saya ialah prestasinya dalam PRU 13 akan menjadi lebih baik dari Abdullah.

16. Harapan saya tidak menjadi kenyataan. Prestasi Najib lebih buruk dari Abdullah.

17. Saya harap Najib akan ambil iktibar dari PRU 13. Tetapi tidak. Ia meneruskan dengan pemberian wang. Ia masih mengekalkan penasihat Britishnya. Tingkat 4 diperbesarkan. Pejabat PM dipenuhi dengan ramai anggota yang diberi tugas-tugas ciptaan. Gaji yang diberi tidak mengikut system gaji pegawai Kerajaan.

18. Jawatan-jawatan bertaraf menteri diwujud untuk memberi tempat kepada yang bersara. Ditubuhkan badan bebas yang mengambilalih kerja dan tugas jabatan-jabatan Kerajaan seperti EPU. Mereka ini dibayar gaji yang tinggi, yang menyebabkan pegawai Kerajaan berasa kecewa.

19. Saya didatangi oleh ramai kumpulan-kumpulan dan individu yang mengadu terhadap kepimpinan Dato Sri Najib. Mereka datang berkali-kali dan meminta saya buat sesuatu supaya Najib berhentikan dasar dan pendekatannya.

20. Yang datang bukan sahaja orang Melayu dan ahli UMNO tetapi juga orang Cina. Mereka amat tidak senang dengan isteri Najib, dengan cara hidup mewahnya, dengan lagaknya seakan-akan ia Perdana Menteri.

21. Menerima desakan dari mereka ini saya cuba nasihat dan tegur Dato Sri. Tetapi tidak berkesan. Ia yakin caranya, pemberian wang olehnya akan memikat hati orang ramai. Dia percaya benar bahawa rakyat begitu sayang dengannya. Dia percaya walaupun UMNO dan BN tidak popular tetapi ia begitu disukai ramai dan ia akan jadikan dirinya sebagai idola dan ikon UMNO dan BN. Ia percaya perhimpunan-perhimpunan besar yang diadakan, dengan sepanduk I love PM membuktikan betapa rakyat suka kepadanya.

22. Desakan supaya saya membuat sesuatu untuk menyedarkan Najib akan kemerosotan sokongan kepadanya, dan kebencian kepada tindak-tanduknya serta cara hidup mewah isterinya datang bertalu-talu kepada saya.

23. Buatlah sesuatu, kata mereka. Saya jawab saya sudah buat tetapi tidak berkesan.

24. Tetapi, apabila saya mula mendengar berkenaan 1MDB, saya berasa keadaan sudah m
enjadi amat serius. Pada masa itu maklumat tidak banyak. Saya terpaksa buat keputusan untuk hantar kepada Najib surat menyatakan saya tidak sokongnya lagi.

25. Najib hanya mengarah orang berdekatan dengannya supaya saya tarik balik surat saya. Kerana ia tidak dedah penarikan sokongan saya, terpaksalah saya dedah sendiri.

26. Saya terima lebih banyak maklumat berkenaan 1MDB. Saya terkejut dengan jumlah hutang yang begitu tinggi. Kerajaan sendiri tidak pernah hutang begitu banyak. Hutang ini pula dibuat secara off-budget, iaitu tanpa mendapat kelulusan Kabinet atau Dewan Rakyat.

27. Saya tidak dapat terima pembelian stesen janakuasa dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Ini bukan soal satu dua juta atau sepuluh duapuluh juta. Kelebihan harga mencecah ribuan juta sedang lesen operasi kilang sudah hampir tamat dan nilainya akan jatuh kepada ratusan ribu ringgit sahaja. Kenapa tidak tunggu sehingga tamat lesen.

28. Bila ditanya Najib berkata apabila nilai naik, kilang-kilang boleh dijual untuk mendapat untung. Ini bukan kerja Kerajaan – jual beli syarikat.29. Saya tidak percaya 1MDB akan dapat untung dari penjualan kilang yang dibeli dengan harga begitu tinggi. Hari ini kita tahu yang syarikat kilang elektrik 1MDB tidak pun dapat disenarai di bursa.

30. Saya dapati penarikan sokongan saya kepada Najib tidak berkesan. Sementara itu masalah 1MDB semakin meruncing. 1MDB tidak dapat bayar faedah keatas hutang 42 billionRinggit. Wang yang kononnya dilabur di Cayman Islands tidak dapat dibawa balik.

31. Pelaburan dan JV dengan Petro Saudi kabur dan wang pelaburan tidak begitu jelas di mana berada.

32. Apabila lapuran polis dibuat berkenaan Jho Low dengan 1MDB, rumah pihak yang melapur dirampas dan dianya diisytihar muflis.

33. Pemberita yang melapur bahawa Majlis Raja-Raja tidak bersetuju dengan hudud PAS telah ditangkap kerana kononnya menyalahi undang-undang hasutan. Kemudian hakim melepas mereka kerana ia bukan hasutan.

34. Tindakan ke atas pemberita disyaki untuk menakutkan orang ramai dari membuat apa-apa kenyataan anti-Kerajaan.

35. Saya berasa terdapat salahguna kuasa oleh Kerajaan. Agensi-agensi Kerajaan diguna untuk ugutan. Rakyat semakin tidak suka kepada Kerajaan. Saya lebih berkeyakinan BN akan kalah PRU 14 jika dipimpin oleh Najib.

36. Saya tidak dapat terima negara diperintah oleh Pakatan. Dasar-dasar dalam parti-parti dalam pakatan bertentangan antara satu dengan yang lain. DAP lebih utamakan kepentingan orang Cina. PAS mendakwa ia bukan Melayu, hanya Islam. Keislaman PAS hanyalah untuk politik bukan sebenarnya untuk Islam. Sebab itu PAS mengkafirkan UMNO kerana bekerjasama dengan orang kafir tetapi kemudian PAS memeluk orang kafir. Parti Keadilan hanya untuk Anwar jadi Perdana Menteri.

37. Jika Pakatan menjadi Kerajaan, huru-hara akan berlaku. Kemajuan negara akan terjejas dan rakyat semua kaum akan menderita.

38. Saya sedar jika saya tidak sokong Najib parti lawan akan ambil kesempatan. Sebaliknya jika Najib pimpin BN dalam PRU 14, BN akan kalah. Luah mati mak, telan mati bapak.
39. Jika kepimpinan UMNO dan BN hendak ditukar, ia harus dibuat sebelum masa untuk pemulihan terlalu singkat sebelum PRU 14.

40. Akhirnya saya terpaksa dedah kesalahan Najib dalam 1MDB. Duit berbillion Ringgit sudah hilang dan tidak mungkin didapati balik. Secara langsung atau tidak langsung Najib bertanggungjawab terhadap kehilangan yang besar ini.

41. Kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini Najib tidak lagi layak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia.

SUMBER CHE DET...


Nor Amran Abdullah Setiausaha Kehormat Persatuan Inspirasi Wawasan Kuala Lumpur ( PPM-001-14-13052013) Presiden Persatuan ALUMNI Al-Ehya El-Karim Tg. Bidara, Masjid Tanah, Melaka

Wednesday, November 19, 2014

WAJIB MENCINTAI AHLUL BAIT

Related Posts with Thumbnails
Selawat ke atas nabi dan keluarganya Ahlul Bait

KEWAJIPAN MEMULIAKAN AHLI BAIT


Rasulullah SAW bersabda : " Pada Hari Kiamat nanti manusia tidak akan melangkahkan kakinya hingga ditanya tentang empat hal;......... tentang kecintaanya kepada Ahlul Bait " ( Amali Syeikh Mufid, Hal 353 )

Rasulullah SAW bersabda " Cintailah Allah kerana nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kalian. Cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah dan cintailah Ahlul Baitku karena cinta kalian kepadaku " ( Sunan Turmuzi, Jilid 5, Hal 664, hadis 3789 )

ALLAHUMMA SOLLI ALA MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD


Sebelum Rasulullah SAW wafat, Baginda pernah berkhutbah, “Wahai orang Islam! Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Tidak lama lagi, aku akan dijemput oleh Rabb aku melalui pesuruh-Nya (Jibril a.s.). Maka, akan kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Pertamanya ialah Kitab Allah SWT yang mengandungi petunjuk dan hidayah. Hendaklah kalian mengambil kitab ini dan berpegang teguhlah dengannya.” Sabda Baginda lagi, “Satu perkara lagi ialah Ahli Baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah SWT mengenai Ahli Baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah SWT mengenai Ahli Baitku.” (Riyadhus Solihin, Muntakab al-Kanz)
Sebagai seorang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW dan menjadi pengikut Baginda, sepatutnya kita mengambil berat perkara ini. Kadangkala, disebabkan oleh kejahilan atau perbezaan manhaj, kita sewenang-wenangnya bersangka buruk terhadap Ahli Bait. Kita sering dimomokkan dengan fitnah bahawa orang yang mencintai Ahli Bait adalah Syiah. Tuduhan ini tidak benar sama sekali. Perbezaan takrif Ahli Bait yang difahami antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah sangat ketara. Tidak patut dinilai secara ‘borong’.
Sayidina Abu Bakar r.a. berkata, “Muliakan Nabi Muhammad SAW dengan memuliakan Ahli Baitnya.” (Muntakab al-Kanz).
Memuliakan Ahli Bait Rasulullah SAW adalah satu kewajipan kerana ia menunjukkan sejauh mana kita memuliakan Nabi SAW. Adalah menjadi satu perkara yang tidak masuk akal jika seseorang itu mengaku mencintai Rasulullah SAW tetapi tidak ada perasaaan kasih kepada keluarga dan keturunannya. Lebih teruk lagi apabila mengaitkan Ahli Bait dengan fitnah Syiah dan menuduh mereka menyuburkan bidaah.
Bagaimana Para Sahabat Memuliakan Sayidina Abbas r.a?
Pada suatu hari, ketika Baginda duduk bersama-sama para Sahabatnya, Baginda diapit oleh Sayidina Abu Bakar r.a. dan Sayidina Umar r.a. Kemudian, datanglah Sayidina Abbas r.a., bapa saudara Baginda yang dikasihi. Maka, Sayidina Abu Bakar r.a. mengosongkan tempatnya untuk memberi laluan kepada Sayidina Abbas r.a. Setelah itu, Sayidina Abbas r.a. pun duduk di antara Rasulullah SAW dan Sayidina Abu Bakar r.a.
Rasulullah SAW memuji tindakan Sayidina Abu Bakar r.a. dan berkata, “Sesungguhnya, orang yang mempunyai kelebihan sahaja yang mengetahui kelebihan yang terdapat pada orang lain.” Kemudian, Rasulullah SAW menoleh ke arah Sayidina Abbas r.a. dan mula bercakap-cakap dengannya dengan suara yang perlahan seolah-olah sedang sakit.
Setelah selesai berbual-bual, Sayidina Abbas r.a. pun beredar dari situ. Lalu, Sayidina Abu Bakar r.a. bertanya, “Ya Rasulullah, adakah tuan sedang sakit?”
“Tidak.”
“Tapi, saya melihat tuan merendahkan suara ketika berbicara dengan Abbas.”
“Sebenarnya, Jibril a.s. telah datang kepadaku dan berpesan supaya aku merendahkan suara apabila berbicara dengan Abbas sebagaimana engkau diperintahkan supaya merendahkan suara ketika berbicara denganku.” (Riwayat Ibnu Asakir)
Betapa muliakan darjat Sayidina Abbas r.a. sehingga Jibril sendiri menyuruh Baginda SAW untuk memuliakannya. Akhlak yang ditunjukkan oleh Baginda dalam kisah di atas tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk memberi peringatan kepada kita supaya sentiasa memuliakan Ahli Bait. Pernah suatu ketika Sayidina Abbas r.a. mengadu kepada Baginda mengenai sikap sesetengah orang awam yang membencinya. Lalu, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan bersabda kepada orang ramai, “Wahai orang Islam! Kalian tidak akan beriman dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sehingga kalian mengasihi Abbas.” (Riwayat Tabarani)
Dalam kisah yang lain, seseorang telah menghina bapa Sayidina Abbas r.a. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW lalu Baginda bersabda, “Janganlah kalian mencaci orang yang telah mati dalam kalangan kami kerana cacian itu akan menyakiti orang yang masih hidup.” Mendengar kemarahan Rasulullah SAW, lelaki itu pun meminta maaf dan bertaubat. (Riwayat Hakim)


Walaupun setelah menjadi khalifah, Sayidina Abu Bakar r.a. dan Sayidina Umar r.a. masih tetap membina hubungan yang baik dengan Sayidina Abbas r.a. Mereka selalu menuntun kenderaan yang dinaiki oleh Sayidina Abbas r.a. sambil berjalan kaki sehinggalah Sayidina Abbas r.a. sampai di rumahnya. Begitu hormatnya mereka kepada Ahli Bait. (al-Kanz, Ibnu Asakir)
Sayidina Usman bin al-Affan r.a. juga pernah memukul seorang lelaki yang memandang rendah kepada Sayidina Abbas r.a. tetapi tindakannya itu dipertikaikan. Lalu, beliau menjawab, “Adakah patut aku meringankan hukuman terhadap orang yang merendah-rendahkan bapa saudara Rasulullah SAW sedangkan Baginda sendiri memuliakannya? Barangsiapa yang menyukai perangai lelaki ini (yang menghina Sayidina Abbas r.a.), sesungguhnya dia telah mengingkari Rasulullah SAW.” Setelah itu, barulah orang ramai bersetuju dengan tindakannya. (al-Kanz)
Bagaimanakah Para Sahabat Memuliakan Sayidina Ali r.a.?
Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang duduk bersama-sama para Sahabat di dalam masjid. Di sebelah kanannya terdapat Sayidina Abu Bakar r.a. Kemudian, Sayidina Ali r.a. datang. Maka, Sayidina Abu Bakar r.a. lantas bangun dan mengosongkan tempat duduknya untuk Sayidina Ali r.a. Rasulullah SAW menyukai perbuatan itu dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya, orang yang mempunyai kelebihan sahaja yang mengetahui kelebihan yang terdapat pada orang lain.” (al-Bidayah)
Kaum Ansar juga sangat memuliakan Sayidina Ali r.a. dengan panggilan ‘Ya Maulana’. Tatkala mereka memanggilnya dengan panggilan ‘Ya Maulana’, Sayidina Ali r.a. bertanya, “Bagaimanakah aku mungkin menjadi tuan kamu semua sedangkan kamu adalah orang Arab?”
Mereka menjawab, “Kami pernah mendengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa yang menganggap aku sebagai tuannya, maka Ali juga adalah tuannya’.” (Ahmad dan Tabarani)
Dalam kisah yang lain, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menghantar satu sariyah (jemaah yang keluar tanpa Rasulullah SAW) dan melantik Sayidina Ali r.a. sebagai ketua jemaah. Setelah selesai misi jemaah itu, Baginda bertanya, “Apakah pendapat kalian mengenai ketua jemaah kalian itu?
Mereka kemudiannya melaporkan suatu perkara yang kurang baik mengenai Sayidina Ali r.a. sehingga wajah Baginda menjadi kemerah-merahan. Kemudian, Baginda bersabda, “Sesiapa yang menganggap aku sebagai tuan, maka Ali adalah tuannya.” Semenjak hari itu, para Sahabat berhati-hati dalam memberi apa-apa kritikan mengenai Sayidina Ali r.a. kerana perkara tersebut dapat menyebabkan Rasulullah SAW marah. (Riwayat al-Bazzar)
Rasulullah SAW juga berpesan kepada para Sahabatnya, “Sesiapa yang menyakiti hati Ali, maka dia telah menyakiti hatiku.” (Riwayat Ahmad, al-Bazzar dan Abu Ya’la)
Disebabkan itulah, Sayidina Umar r.a. turut memarahi orang yang mencaci Sayidina Ali r.a. di tepi makam Rasulullah SAW. Kata beliau, “Tahukah kamu, ini ialah kubur Nabi Muhammad dan adakah kamu mengenali siapakah Ali? Janganlah kamu berkata-kata mengenai Ali kecuali perkara-perkara yang baik kerana jika kamu menyakitinya, maka kamu telah menyakiti penghuni makam ini (Rasulullah SAW).” (Al-Muntakhab)
Saad bin Abi Waqas r.a. juga pernah memberitahu tiga kelebihan yang terdapat pada Sayidina Ali r.a. Beliau berkata, “Pertama, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika melantik Ali sebagai pengganti dalam peperangan. Ali berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Adakah tuan meninggalkan saya untuk menjaga hal ehwal wanita dan kanak-kanak?’ Jawab Baginda, ‘Adakah kamu redha jika kamu mendapat kedudukan di sisiku sebagaimana kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, sedangkan tiada nabi setelahku?’.
“Kedua, aku juga mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam Perang Khaibar, ‘Aku akan memberikan panji ini kepada lelaki yang mencintai dan dicintai Allah SWT dan Rasul-Nya’. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, ‘Panggillah Ali supaya datang menemuiku’. Maka, Ali pun datang walaupun ketika itu dia sedang sakit mata lalu Baginda meludahi kedua-dua matanya dan menyerahkan panji itu kepadanya. Maka, Allah SWT telah memberikan kemenangan kepada umat Islam.
“Ketiga, ketika turunnya ayat, ‘Maka, katakanlah (kepadanya): Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu … (Ali Imran 3 : 61)’, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan bersabda, ‘Mereka ini adalah Ahli Baitku’.” (Riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi)
Saad bin Abi Waqas r.a. berkata lagi, “Sekiranya aku mempunyai salah satu perkara yang dimiliki oleh Ali (antara ketiga-tiga perkara di atas), itu lebih aku sukai daripada segala benda yang disinari matahari (maksudnya seisi dunia).” (Al-Bidayah)
Salah seorang isteri Nabi SAW iaitu Ummu Salamah r.a. juga pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang mencaci Ali, sesungguhnya dia telah mencaci aku.” (Riwayat Ahmad)
Bagaimana Para Sahabat Memuliakan Sayidina Hasan r.a.?
Pernah suatu ketika, Sayidina Abu Bakar r.a. sedang duduk di atas mimbar. Kemudian, datanglah Sayidina Hasan r.a. lalu berkata, “Turunlah dari tempat duduk ayahku.”
Sayidina Abu Bakar r.a. menjawab, “Ya, kamu berkata benar. Memang ini tempat duduk ayahmu.” Maka, Sayidina Abu Bakar r.a. mendudukkan Sayidina Hasan r.a. di atas pangkuannya lalu menangis.
Melihat keadaan itu, Sayidina Ali r.a. menjelaskan perkara yang sebenar dengan berkata, “Demi Allah! Aku tidak menyuruh dia melakukannya.”
Balas Sayidina Abu Bakar r.a., “Demi Allah! Aku tidak menyalahkan kamu.” (Riwayat Abu Nuaim)
Jika kita memahami kisah ini, tentunya kita mengetahui betapa para Sahabat sangat berlapang dada dalam hal-hal yang remeh-temeh. Sayidina Abu Bakar r.a. dan Sayidina Ali r.a. tidak pernah berebut jawatan khalifah seperti yang digembar-gemburkan oleh puak Syiah. Bahkan, Sayidina Ali r.a. sendiri membaiat Sayidina Abu Bakar r.a. Walaupun setelah menjadi khalifah, Sayidina Abu Bakar r.a. tidak berbangga-bangga atas jawatannya, bahkan sentiasa memuliakan Ahli Bait.
Dalam peristiwa yang lain, Sayidina Abu Bakar r.a. pernah berjalan bersama-sama Sayidina Ali r.a. Kemudian, mereka terserempak dengan Sayidina Hasan r.a. yang sedang bermain-main dengan kanak-kanak yang lain. Sayidina Abu Bakar r.a. lalu memangku Sayidina Hasan r.a. di atas pangkuannya sambil bersyair, “Demi ayahmu! Kamu menyerupai Nabi SAW, bukan menyerupai Ali.” Sayidina Ali r.a. tertawa mendengar perkataan itu. (al-Kanz)
Sayidina Abu Hurairah r.a. sangat menyayangi Sayidina Hasan r.a. dan Sayidina Husain r.a. Beliau pernah mencium perut Sayidina Hasan r.a. kerana perut itu pernah dicium oleh Rasulullah SAW. (Riwayat Ahmad) Bahkan, beliau memanggil Sayidina Hasan r.a. dengan gelaran ‘penghulu’ kerana Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa Sayidina Hasan r.a. dan Sayidina Husain r.a. ialah penghulu para pemuda di syurga. (Riwayat Tabarani)
Sudah tentu ada kisahnya, mengapa beliau sangat menyayangi mereka berdua. Kisahnya adalah seperti berikut:
Suatu hari, Rasulullah SAW berjalan-jalan dengan Sayidina Abu Hurairah r.a. dan para Sahabat yang lain. Tidak semena-mena, mereka terdengar suara tangisan daripada Sayidina Hasan r.a. dan Sayidina Husain r.a. yang ketika itu berada bersama-sama ibu mereka, Sayidatina Fatimah r.a. Rasulullah SAW mempercepatkan langkahnya ke arah cucunya yang tercinta dan berkata, “Mengapa mereka menangis?”
Jawab Sayidatina Fatimah r.a., “Mereka sedang kehausan.”


Pada masa itu, berlakunya krisis kekurangan air. Amat sukar menjumpai air pada masa itu. Rasulullah SAW dan para Sahabat yang lain berusaha mencari air tetapi tidak ditemui. Maka, Rasulullah SAW memeluk salah seorang daripada cucunya dan memasukkan jari Baginda ke dalam mulut cucunya itu. Kemudian, jari Baginda yang berkat itu dihisap sehingga cucu kesayangannya itu berhenti menangis. Baginda mengulangi perbuatan yang sama terhadap cucunya yang seorang lagi.
Disebabkan peristiwa ini, Abu Hurairah r.a. berkata, “Adakah patut aku tidak mengasihi kedua-dua anak ini sedangkan aku melihat Rasulullah SAW sangat mengasihinya?” (Riwayat Tabarani)
Bagaimanakah Para Sahabat Memuliakan Sayidina Husain r.a.?
Sayidina Husain r.a. sendiri pernah menceritakan, bagaimana layanan Sayidina Umar r.a. terhadapnya. Pada suatu hari, Sayidina Husain r.a. menaiki mimbar yang sedang diduduki oleh Sayidina Umar r.a. lalu berkata, “Turunlah kamu dari mimbar ayahku dan naiklah ke mimbar ayahmu.”
Jawab Sayidina Umar r.a., “Ayahku tidak mempunyai mimbar.”
Kemudian, Sayidina Umar r.a. mendudukkan Sayidina Husain r.a. bersama-samanya di atas mimbar itu. Setelah mereka turun, Sayidina Husain r.a. mengikut Sayidina Umar r.a. ke rumahnya. Di situ, Sayidina Umar r.a. bertanya, “Wahai anakku, siapakah yang mengajarmu berbuat begini?”
Jawab Sayidina Husain r.a., “Tiada siapa yang mengajarku.” Kemudian, Sayidina Umar r.a. mempelawa Sayidina Husain menziarahinya di rumah pada masa yang lain.
Pada suatu hari, Sayidina Husain r.a. datang. Ketika itu, Sayidina Umar r.a. sedang berbual-bual dengan Sayidina Muawiyah r.a. dan Ibnu Umar r.a. Melihat keadaan itu, beliau berpatah balik ke rumah. Setelah itu, Sayidina Umar r.a. datang menemuinya dan berkata, “Wahai anakku, aku tidak melihat kamu datang menemuiku.”
Jawab Sayidina Husain r.a., “Saya telah datang dan saya telah melihat tuan berbual-bual dengan Muawiyah. Saya juga melihat Ibnu Umar baru pulang dari rumahmu. Jadi, saya pun baliklah.”
Sayidina Umar r.a. pun berkata, “Kamu lebih berhak untuk masuk berbanding Ibnu Umar.” Sambung Sayidina Umar r.a. lagi, “Sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan iman dan hikmah kepada kami, kemudian Allah SWT mengurniakannya kepadamu.”  (Al-Kanz, al-Isobah)
Sayidina Umar r.a. juga telah mengahwini Ummi Kalsum, anak Sayidina Ali r.a. Beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Setiap keturunan dan anak cucu akan terpisah pada hari kiamat kecuali keturunan dan anak cucuku’. Maka, aku ingin mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW.”


CREDIT / SUMBER DARIPADA Khairy Tajudin Novelis

Nor Amran Abdullah
Setiausaha Kehormat
Persatuan Inspirasi Wawasan Kuala Lumpur ( PPM-001-14-13052013)

Presiden
Persatuan ALUMNI Al-Ehya El-Karim Tg. Bidara,
Masjid Tanah, Melaka

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails